...

Regulamin sklepu Axellot

REGULAMIN

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://axellot.eu prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Sprzedającym jest firma Axellot z siedzibą w Rybniku przy ul. Zajezdna 5, wpisana do rejestru : Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej Polskiej  o nr. NIP 6422623382,   nr. REGON 523938017.
 3. We wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą towarów realizowaną za pośrednictwem sklepu internetowego Klient może kontaktować się ze sprzedającym drogą listowną (na adres: Rybnik 44-200 ul. Zajezdna 5) lub elektroniczną (na adres: axellotart@gmail.com ).

§ 1 Zasady ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

3. Sklep Internetowy Axellot prowadzi sprzedaż detaliczną farb oraz pigmentów dla plastyków, mediów malarskich, artykułów  plastycznych oraz  akcesoriów związanych twórczością  artystyczną. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sieci  internet z wysyłką na terenie Polski.

4. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Wymogi techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego obejmują łącze internetowe o przepustowości minimum 512kb/s oraz sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym Windows/MacOS/Linux i przeglądarką internetową w najnowszej stabilnej wersji (zalecamy Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox) z włączoną obsługą JavaScript lub inny sprzęt elektroniczny z systemem operacyjnym Android lub iOS z przeglądarką internetową w najnowszej stabilnej wersji (zalecamy Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox) z włączoną obsługą JavaScript.

§ 2 Definicje

1. Informacja  Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa Zamówienie w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub będący osobą fizyczną, który zawarł umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Usługodawca lub sprzedający – podmiot dokonujący sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego – Axellot.eu.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.axellot.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.

9. Zamówienie –  – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

10. Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Przy zakupie powyżej kwoty 600zł dostawa jest realizowana na koszt sklepu – (kurierem na wskazany adres przez kupującego).

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą mailową. Zamówienia można składać całą dobę, przez cały rok.

3. Zamówienie jest złożone skutecznie, jeśli Klient prawidłowo wypełnił formularz Zamówienia i prawidłowo poda swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4. W wypadku, gdy podane dane są niekompletne, sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

5. Klient w trakcie procesu składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Faktura VAT może zostać dołączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

6. W trakcie składania zamówienia Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w udostępnione dane osobowe, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia w każdym czasie.

7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych osobowych przez system sklepu internetowego w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Sprzedający nie ma dostępu do hasła Klienta. Klient ma obowiązek chronienia hasła przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sklep Internetowy. Od tego momentu nie ma możliwości wprowadzania zmian do Zamówienia. 

9. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia (w przypadku płatności przelewem) lub z momentem opłacenia Zamówienia (w przypadku płatności PayU) lub z momentem złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”).

10. Zamówienia złożone i nieopłacone w ciągu 7 dni zostają anulowane. Klient otrzymuje powiadomienie o anulowaniu zamówienia przez Sklep Internetowy w wiadomości e-mail. Powyższe nie dotyczy Zamówień złożonych z wyborem opcji dostawy “za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Zamówienia z wysyłką na adres realizowane są w ciągu 1 -3 dnia roboczego. Do tego okresu należy doliczyć okres dostawy, której czas trwania uzależniony jest od wybranego sposobu doręczenia.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do występowania okresów wydłużonego czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedawca będzie informował na bieżąco na stronie głównej Sklepu Internetowego (http://axellot.eu). Wystąpienie okresów wydłużonego czasu realizacji zamówień nie wymaga zmiany Regulaminu w § 4 ust. 1 Regulaminu.

3. Termin realizacji Zamówienia i jego dostawy wskazany w Sklepu Internetowym stosowany jest do dni roboczych i rozpoczyna się zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu.

4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Sklep Internetowy poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie adresem dostawy będzie adres Paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

5. Odbiór osobisty nie jest realizowany, sklep oferuje  sprzedaż wysyłkową. Przesyłki  są dostarczane na wskazany adres.    

6. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy. Klient może uprzednio zapoznać się z cennikiem udostępnionym w zakładce Dostawa i płatność.

§ 5 Płatności

1. Na każdy Towar wystawiana jest faktura imienna lub faktura VAT..

2. Płatność za Zamówienie może nastąpić za  za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Serwis Przelewy24, należący do PayPro S.A.   jak i (PayU) lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego.

§ 6 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Klienta, przez co rozumie się m. in. doręczenie przesyłki na adres wskazany przez Klienta. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego w sklepie internetowym, w zakładce Zwroty. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wartość zwracanych Towarów. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całości Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy Towarów (w wysokości kosztów najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia). Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całości Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy Towarów (w wysokości kosztów najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia). W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w części, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towarów, chyba, że niezakupienie zwracanej części towarów wpłynęłoby na obniżenie wartości dostawy. W takim przypadku usługodawca zwróci odpowiednią część wartości najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia.

7.Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez usługodawcę, usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ma obowiązek zwrócić towar usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres:44-200 Rybnik Sklep Axellot, ul. Zajezdna 5 przed upływem tego terminu.

10. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi koszty zwrotu towaru. W przypadku braku odebrania Towaru przez Klienta, którą domniemuje się jako odstąpienie od umowy, Klienta obciąża się kosztami zwrotu towaru do Sprzedającego.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty, którego użył Klient.

§ 7 Rękojmia

1. Usługodawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne.

2. Jeżeli towar ma wadę Klient może:  

A. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży – chyba że usługodawca, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez usługodawcę albo usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

B. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. usługodawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Towaru pokrywa Usługodawca.

4. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

5. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres: Sklep Axellot 44-200 Rybnik Zajezdna 5, lub elektronicznie na adres: axellotart@gmail.com

2. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klienta sklepu Internetowego w związku ze składanymi zamówieniami jest usługodawca.

2.Kwestie związane z ochroną danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności Usługodawcy.

3. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione przez Sklep Internetowy innym odbiorcom danych osobowych niż Usługodawca, określonym w par. III Polityki Prywatności, w tym w szczególności:

A. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-324 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności;

B. Bank Pekao z siedzibą w Warszawie (ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014843 („Bank”) w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj.: (i) świadczeniem przez Bank na rzecz sklepu internetowego Axellot usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności internetowej; (ii) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów sklepu internetowego przy użyciu instrumentów płatniczych przez Internet; (iii) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami;

C. Serwis Przelewy24, należący do PayPro S.A.

4. W przypadku, gdy przekazanie danych osobowych Klienta następuje:

A. w celu zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem Internetowym, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem Internetowym;

B. w celu przekazania danych osobowych Klienta do In Post przed zawarciem umowy sprzedaży Towaru nabywanego w Sklepie Internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy;

C. do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz sklepu internetowego przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego;

D. do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy sklepem Internetowym a Bankiem;

E. do Przelewy 24 w związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Klienta Towar przez Przelewy 24 w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Przelewy 24” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep Internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy i w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

5. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, a nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Polityki Prywatności oraz Kodeksu cywilnego i odpowiednich przepisów obowiązującego prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia.

§ 10 Zmiana Regulaminu

1. Regulamin może ulec zmianom. Rekomendujemy zapoznawanie się z treścią Regulaminu każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na wybranym nośniku.

2. W przypadku powstania sporu dotyczącego Umowy Sprzedaży, Klient oraz Usługodawca zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania sporu. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych są przekazywane i udostępniane przez prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

4. Wszelkie spory związane z Umową Sprzedaży Klient może rozwiązać również za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

5. Regulamin jest publikowany w wersji językowej polskiej I angielskiej. W razie rozbieżności, wersja polska ma charakter wiążący.

 

Polityka prywatności

 

 

1. Informacje ogólne

 

 

 

  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: axellot.eu

 

 

  1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Axellot –sklep internetowy – akcesoria plastyczne.

 

 

  1. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: axellotart@gmail.com

 

 

  1. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 

 

  1. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

    

    • Prowadzenie systemu komentarzy

    

    

    • Prowadzenie rozmów typu chat online

    

    

    • Obsługa zapytań przez formularz

    

    

    • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów

    

    

    • Realizacja zamówionych usług

    

    

    • Prezentacja oferty lub informacji

    

    

 

 

  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

    

    • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

    

    

    • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

    

    

 

 

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

 

 

  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 

 

  1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 

 

  1. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

 

 

  1. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

 

 

3. Hosting

 

 

 

  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: domeny.pl

 

 

  1. Dane rejestrowe firmy hostingowej: cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 225 541 PLN w pełni wpłacony.

 

 

  1. Pod adresem https://domeny.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

 

 

  1. Firma hostingowa:

    

    • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),

    

    

    • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),

    

    

    • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),

    

    

    • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),

    

    

    • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),

    

    

    • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),

    

    

    • powołała Inspektora Ochrony Danych.

    

    

 

 

  1. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

    

    • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

    

    

    • czas nadejścia zapytania,

    

    

    • czas wysłania odpowiedzi,

    

    

    • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

    

    

    • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

    

    

    • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

    

    

    • informacje o przeglądarce użytkownika,

    

    

    • informacje o adresie IP,

    

    

    • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,

    

    

    • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

    

    

 

 

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

 

 

  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

    

    • firma hostingowa na zasadzie powierzenia

    

    

    • kurierzy

    

    

    • operatorzy pocztowi

    

    

    • ubezpieczyciele

    

    

    • banki

    

    

    • operatorzy płatności

    

    

    • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

    

    

    • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

    

    

 

 

  1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 

 

  1. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

    

    • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

    

    

    • ich sprostowania,

    

    

    • usunięcia,

    

    

    • ograniczenia przetwarzania,

    

    

    • oraz przenoszenia danych.

    

    

 

 

  1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

  1. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 

 

  1. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 

 

  1. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

 

 

5. Informacje w formularzach

 

 

 

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 

 

  1. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 

 

  1. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 

 

  1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

 

 

6. Logi Administratora

 

 

 

  1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

 

 

7. Istotne techniki marketingowe

 

 

 

  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

 

  1. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

 

 

  1. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 

 

  1. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

 

 

  1. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

 

 

 

8. Informacja o plikach cookies

 

 

 

  1. Serwis korzysta z plików cookies.

 

 

  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

 

  1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 

 

  1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

    

    1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

    

    

    1. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

    

    

 

 

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

 

  1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

 

  1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

 

  1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

 

 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

 

 

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 

 

  1. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

   Urządzenia mobilne:

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.